One Planet Thinking

Samen verbruiken we jaarlijks anderhalf keer de grondstoffen die de aarde kan produceren. Het was de confronterende conclusie van het WNF Living Planet Report in 2010. Actie moest ondernomen worden, en in het bijzonder door bedrijven. Gerben Meijer, Sustainability Manager bij Eneco Groep, licht toe.

In 2009 introduceerden hoogleraar Milieuwetenschappen Johan Rockström en zijn collega’s het concept van ‘planetaire grenzen’. Ze stelden vast dat er negen grenzen zijn die we moeten respecteren om de hulpbronnen op aarde duurzaam in te zetten.

Twee daarvan zijn intussen overschreden: die van biodiversiteit en de stikstof- en fosforkringloop. De grenzen van klimaatverandering en landgebruik naderen we met rasse schreden. We moeten ons dus afvragen of we, ondanks de toenemende inspanningen om het milieu te beschermen, het eigenlijk wel goed genoeg doen. In die context kwam One Planet Thinking tot stand.

One Planet Thinking in een notendop

Geïnspireerd door Rockström en zijn concept van planetaire grenzen ontwikkelen het Wereld Natuur Fonds, Ecofys en Eneco ‘One Planet Thinking’. Het doel? In kaart brengen hoe bedrijven hun waardeketen kunnen verduurzamen om binnen de grenzen van een leefbare planeet te opereren. Als founding partner zetelt Eneco Groep in de stuurgroep en neemt het actief deel aan de ‘community of practice’. De ambitie is om One Planet Thinking te laten uitgroeien tot een internationaal programma dat zowel door bedrijven als de wetenschap gesteund wordt.

Denken, en dan doen

One Planet Thinking is niet louter een filosofie. Eneco vertaalde de inspiratiebron ook naar een praktisch plan: het ‘One Planet Plan’, dat een wezenlijk onderdeel werd van onze duurzame strategie. Dat strategisch kader helpt niet alleen ons, maar ook onze klanten en andere bedrijven om duurzaam te opereren binnen de grenzen van onze leefwereld. En dat binnen de vier domeinen waarop we een significante impact hebben: klimaatverandering, biodiversiteit, luchtvervuiling en de beschikbaarheid van bronnen.


Een wetenschappelijke (af)toets

Voor ons praktisch model baseren we ons op de recentste wetenschappelijke inzichten, de ‘Science Based Targets’, en maken we gebruik van bestaande meetinstrumenten, zoals de Life Cycle Assessment (LCA). Veel bedrijven gebruiken die methodologie al om hun milieu-impact te meten.


De daad bij het woord voegen

Eneco wil een One Planet Company zijn en levert daarom inspanningen op twee manieren. In de eerste plaats passen we One Planet Thinking al jaren toe op de eigen bedrijfsvoering en ketens. De pijler klimaatverandering is voor ons prioritair. Zo hebben we onze eigen broeikasgasemissies, en die in de ketens waarin we actief zijn, teruggedrongen en in lijn gebracht met de wereldwijde doelstelling om de klimaatopwarming ruim onder de 2° C te houden . Intussen is Eneco zo 1 van de 33 bedrijven waarvan de doelstellingen officieel als Science Based Targets goedgekeurd werden.

Anderzijds helpen we ook onze klanten One Planet Customers worden. Samen gaan we na in welke domeinen zij duurzamer kunnen opereren. We helpen hen energie besparen en zonne- en windenergie inzetten, maar stellen ook alternatieven voor zoals e-mobiliteit . Ter illustratie: in Nederland rijden alle elektrische treinen van de Nederlandse Spoorwegen sinds 1 januari 2017 op groene stroom van Eneco, opgewekt met windenergie.

‘One for all’

De voorbeelden zijn hoopgevend, maar de weg is uiteraard nog lang. Er is nood aan meer bedrijven die laten zien dat het wel degelijk anders kan. Door onze verantwoordelijkheid op te nemen en inspiratie te bieden, hoopt Eneco Groep alvast zoveel mogelijk klanten en andere bedrijven in deze samenwerking te betrekken.

 

Hulp nodig bij het realiseren van uw duurzame doelstellingen?

Wij helpen u graag op weg